MARC보기
LDR00000nam c2200205 c 4500
001000001324895
00520200929124624
007ta
008200910s2020 ulk 000c kor
020 ▼a 9791190356664 ▼g 13590: ▼c \12800
040 ▼a 248023 ▼c 248023 ▼d 248023
0411 ▼a kor ▼h fre
1001 ▼a Deery, Natacha
24510 ▼a 부모가 아이에게 절대로 해서는 안 되는 말 50: ▼b 무심코 내뱉지만 아이에겐 큰 상처가 되는 부모의 말/ ▼d 리자 르테시에, ▼e 나타샤 디에리 지음 ; ▼e 양진성 옮김.
24619 ▼a Les 50 phrases à dire ou ne pas dire à son enfant
260 ▼a 서울: ▼b 센시오, ▼c 2020.
300 ▼a 130 p.; ▼c 21 cm.
500 ▼a 감수: 이임숙
653 ▼a 대화 ▼a 자녀교육 ▼a 부모교육 ▼a 육아
7001 ▼a Letessier, Lisa
7001 ▼a 양진성
7001 ▼a 이임숙
90010 ▼a 르테시에, 리자
90010 ▼a 디에리, 나타샤
991 ▼a 단행본